See this page in:

To have an EarthCache published on geocaching.com, you will need to adhere to the following guidelines. Your submission will be processed by one of the EarthCache Team reviewers (geoaware) to ensure that the site is appropriate and meets the educational standards and logging requirements. The review process can take up to a week and even longer if your submission requires adjustments. For more information on EarthCaches, please read the following:

Help Center has articles on EarthCaches (hosted by Geocaching.com)

Guidelines

1. EarthCaches must provide an earth science lesson.

2. EarthCaches must be educational. They should provide accurate but non-technical explanations of what visitors will experience at the site. The cache page, including the description and logging tasks, must assume only a basic knowledge of geology.

3. EarthCaches must highlight a unique feature. EarthCaches that duplicate existing EarthCaches or related sites may be rejected. EarthCaches must be developed to provide a unique experience to the location's visitors, and to teach a unique lesson about the feature at the site. Multiple EarthCaches on the same feature should be avoided. Content, rather than proximity, will be the guiding principle for EarthCache reviewers.

4. Landowner or land manager permission is required for most EarthCache locations, and the name, title, and contact details of the person who approved it must be included in a Reviewer Note. Most land managers, once they are told that concept and that no physical container will be left behind, are happy to have an EarthCache in their park, forest, etc. We would suggest however, that you develop EarthCaches in partnership with the land managers to ensure that sensitive areas are avoided. Depending on local laws and customs, permission may not be required, but this should also be included in a Reviewer Note.

5. An EarthCache can be single site or multiple sites. You must have visited the site(s) recently (within two months) to make current, first-hand observations. You must provide accurate coordinates for each site where visitors are to perform the logging tasks and ensure these areas are accessible to the public. You are responsible for taking appropriate actions if conditions change regarding access, permission, or other concerns.

6. Logging an EarthCache requires visitors to undertake site-specific tasks that provide a learning opportunity related to the topic. Visitors will use the information from the cache page along with their on-site observations to perform some type of analysis. Their task-solution logs will serve as proof that cachers have visited the site. Questions that only serve to prove that someone visited the site but do not relate to the site's geology are not permitted. Photo requirements are permitted, but can only be included as an addition to well-developed logging tasks . Visitors must be able to send their answers to logging tasks via the cache owner's profile. The answers to these logging tasks must be included in a Reviewer Note when you are submitting your site for approval.

7. The EarthCache text and logging tasks must be submitted in the local language. Additional languages are encouraged, but the local language must be listed first. You may be requested to provide text in a language understandable to your reviewer to assist with the reviewing process.

8. Respect trademarks and copyright information and only use text, images, or logos if you have permission. EarthCaches with information that is copied from other sources, plagiarized, or used without proper attribution will not be published. Limited amounts of text may be quoted, but must be properly attributed. Visit the Help Center for more information.

9. EarthCache sites adhere to the principles and ethics of geocaching and Leave No Trace. In addition, use waypoints to ensure cachers take appropriate pathways and use established trails only. Damage to the site is unacceptable. Please be mindful of fragile ecosystems. EarthCache sites will highlight the principle of collecting memories — not samples. Furthermore, no physical cache, or other items, can be left at the site.

10. EarthCaches are submitted through geocaching.com and must meet these guidelines and adhere to the Geocache Listing Requirements/Guidelines and the geocaching.com terms of use agreement. The Geological Society of America and the EarthCache team retain the right to edit, modify, reject, or archive any EarthCache that does not adhere to these guidelines, or for any other purpose that the team deems appropriate.

These are the current guidelines that must be met to have an EarthCache™ published on geocaching.com.

Please be aware that your EarthCache must meet all of these guidelines before it is published. Please read through the following carefully to make sure your EarthCache submission meets these guidelines PRIOR to submittal. Your submission will be processed by one of the EarthCache Team reviewers (geoaware) to ensure appropriateness of the site and educational standard of the notes, and logging requirements. The review process can take up to a week and even longer if your submission requires adjustments. Failure to follow these guidelines may delay or prevent the publishing of your EarthCache.

For more information on EarthCaches, please read the following:

Help Center has articles on EarthCaches (hosted by Geocaching.com)

Directrius

(versió del 10 de juny de 2019)

1. Un Earthcache ha de proporcionar una lliçó sobre les ciències de la terra.

2. Un EarthCache ha de ser educatiu. Ha de proporcionar una explicació precisa i no tècnica del que els visitants experimentaran en el lloc. La pàgina del cache, incloses les tasques de descripció i registre, ha d'incloure només coneixements bàsics de geologia.

3. Els Earthcaches han de ressaltar una característica única. Els Earthcaches que dupliquen altres ja existents o llocs relacionats poden ser rebutjats. Un Earthcache s’ha de desenvolupar per proporcionar una experiència única als visitants de la ubicació i per ensenyar una lliçó única sobre les característiques del lloc. S'han d'evitar múltiples Earthcaches sobre el mateix tema. El contingut, en lloc de la proximitat, serà el principi rector per als revisors del Earthcache.

4. El propietari del terreny o l'administrador ha d'aprovar l’Earthcache abans que aquest sigui sotmès a revisió. El nom i els detalls complets de la persona que va autoritzar el Earthcache s'han d'incloure en una nota enviada mitjançant una Nota al revisor ja que és requerit per obtenir la informació més important: el nom i les dades de contacte de la persona. La majoria dels propietaris de terres estan contents de tenir un Earthcache en el seu parc, bosc, etc. Ens agradaria suggerir-li que desenvolupi el seu Earthcache en col·laboració amb els administradors del terreny. Depenent de les lleis i costums locals, és possible que no es requereixi permís, però això també s'ha d'incloure en la Nota del revisor.

5. Un EarthCache pot ser d’un sol lloc o de múltiples llocs. Ha de haver-se visitat recentment (menys de dos mesos) per fer observacions actuals de primera mà. Ha de proporcionar coordenades precises perquè cada un d'aquests llocs sigui accessible al públic. Vostè és responsable de prendre les mesures adequades si canvien les condicions d'accés, permís o si es presenten altres incidències.

6. L'elaboració d'un Earthcache requereix que els visitants realitzin tasques específiques en el lloc que proporcionin una oportunitat d'aprendre coses relacionades amb el tema. Els visitants utilitzaran la informació de la pàgina del cache juntament amb les seves observacions en el lloc per realitzar algun tipus d'anàlisi. La resolució de tasques serveix per provar que han visitat el lloc. Les preguntes que només serveixen per provar que algú visita el lloc no estan permeses. Els requisits de fotos estan permesos, però només es poden incloure com un afegit per al bon desenvolupament de les tasques de registre. Els visitants han de poder enviar les seves respostes sobre les tasques de registre a través del perfil del propietari del cache. Les respostes a aquestes preguntes s'han d'incloure en una Nota al revisor.

7. Les tasques de registre i el text de l'Earthcache s'han d'enviar en l'idioma local. Es recomanen idiomes addicionals, però l'idioma local ha de figurar en primer lloc. És possible que se li demani que utilitzi una llengua que entengui el seu revisor per ajudar-lo en el procés de revisió.

8. Respecti les marques registrades i la informació amb drets d'autor i només faci servir textos, imatges o logotips si té permís. Els Earthcaches amb informació copiada d'altres fonts, plagiada o utilitzada sense la deguda atribució no es poden publicar. Es poden citar quantitats limitades de text, però s'han d'atribuir correctament. Visiti el Centre d'ajuda per a més informació.

9. Els llocs de EarthCache s'adhereixen als principis i l'ètica del geocaching i Leave No Trace. A més, utilitzeu waypoints per garantir que els visitants facin servir camins que siguin segurs, efectius i establerts. Danyar el lloc és inacceptable. Tingueu en compte els ecosistemes fràgils. Les pàgines dels Earthcaches han d'enfocar-se a recol·lectar bons records, no mostres. A més, no s'ha de deixar en el lloc cap cache físic o altres objectes.

10. Els Earthcaches s'envien a través de geocaching.com i han de complir amb aquestes directrius i també amb les Directrius generals de Geocaching i l'acord de termes d'ús de geocaching.com. La Societat Geològica d'Amèrica i l'equip de Earthcache es reserven el dret d'editar, modificar, rebutjar o arxivar qualsevol Earthcache que no s'adhereixi a aquestes pautes, o per qualsevol altre motiu que l'equip consideri apropiat.

Translated by Ignasi Fabregat Torrents, GeoawareES, 1 July 2019